Maitiid

In broed (broedsje) wurdt

in nêst mei fjouwer ljipaaien neamd.

Maitiid

 

Dream mar dichter,

dream mar,

mei de eagen ticht.


Út dyn pinne streamt in lânskip,

bont fan blommen.

Oan't yn'e wolken hearre dôve earen

it ljurkje sjongen.


Dream mar dichter,

dream mar,

mei de eagen ticht.


Fryslân baait yn Ingelsk raai.

Wat in keunstner kin dyn dream

mei bline eagen skilderje.

In fjouwerkant yn 't grien,

in tsjerketoer der boppe,

Sa ûnstiet in fiergesicht

tsjin wa wit in blaue loft.


Dream mar dichter,

dream mar,

mei de eagen ticht.


It fjild yn. Wikenlang.

Yn'e nacht

sjochtst broedsjes op 't behang

Oan't in moarn;

alle aaien fuoart.

Foksen frette de maaitiid op.

En a'st net wekker wurdst!


Dy der by!